Οι εταιρείες 1) Lamda Hellix και 2) Quality & Reliability κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργίας υποδομών κέντρου δεδομένων ανάκαμψης από καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)».

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου (Disaster Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΣ. Ο χρόνος του έργου ορίζεται σε 13 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 147.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.