Η ένωση εταιρειών 1) Uni Systems-SingularLogic Integrator-OTS και η εταιρεία 2) Computer Studio κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό -για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας- που αφορά στο έργο με τίτλο «Προσαρμογή κεντρικού συστήματος ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του προγράμματος "Καλλικράτης"».

Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η επικαιροποίηση του λογισμικού της υφιστάμενης κεντρικής υποδομής του ΟΠΣ ΕΔ προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητά του με τις προδιαγραφές που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΕΣΑΗΔ όσον αφορά στη διαχείριση των εντάξεων των Καλλικράτειων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Σκοπός του έργου είναι η πραγματοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίσουν α) την ορθή, online λειτουργία του ΟΠΣ ΕΔ με τα συστήματα Δημοτολογίου των Καλλικράτειων Δήμων και β) την ένταξη των Καλλικράτειων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.