Η εταιρεία Cosmos Business Systems και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμού της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τον στρατηγικό σχεδιασμό των ψηφιακών υποδομών της ΕΚΧΑ ΑΕ για την περίοδο 2016-2020».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι της προκήρυξης του διαγωνισμού, προσέφυγαν τόσο η Cosmos Business Systems (που συμμετέχει με επιφύλαξη), όσο και η ΙΒΜ Hellas και Δυναμική Πληροφορική (οι οποίες δεν συμμετείχαν τελικά). Οι προσφυγές απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΕΚΧΑ μετά από  εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου, Χριστίνας Κλωνάρη, με την αιτιολογία ότι «ο κανονισμός προμηθειών της ΕΚΧΑ ρητά δεν προβλέπει για τους διαγωνισμούς αυτούς την υποβολή ενστάσεων». Η απόρριψη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις  17/3/2016, 7 ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που ήταν στις 10/3/2016.

Το έργο αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας με αντικείμενο τη θέσπιση στρατηγικής και ενιαίου σχεδιασμού που θα καταλήξει στη σχεδίαση και προδιαγραφή ενός ολοκληρωμένου συστήματος του οποίου συνιστώσες θα είναι τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud), καθώς και εικονικότητας (virtualization). Το σύστημα αυτό θα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες της ΕΚΧΑ στον τομέα της κτηματογράφησης, του λειτουργούντος κτηματολογίου και της διαχείρισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων και χαρτών, με γνώμονα την υψηλή αξιοπιστία, ασφάλεια, καθώς και το ελάχιστο δυνατό κόστος κτήσης και λειτουργίας.