Η SAS και το ALBA Graduate Business School at the ACG θα προσφέρουν από κοινού μια σειρά από διαλέξεις στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Τεχνικών Διαχείρισης Κινδύνων.

Συγκεκριμένα, οι διαλέξεις θα εστιάσουν στην ανάπτυξη υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου και θα απευθύνονται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων (MSc in Risk Management). Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να αναπτύξουν μοντέλα πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας το λογισμικό SAS Credit Scoring. Οι διαλέξεις παρέχουν μια μίξη  θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων , καθώς και πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Με το τρόπο αυτό μετά την ολοκλήρωση του workshop οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει ικανότητες σχετικά με τη δημιουργία δείγματος ανάπτυξης καθώς και την διενέργεια περιγραφικής ανάλυσης στα δεδομένα, τον χειρισμό ελλιπών και ακραίων τιμών, την ανάπτυξη και την επικύρωση υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου με μια αναλυτική προσέγγιση και τη δημιουργία αναφορών παρακολούθησής απόδοσης υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου.