Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της, η Alpha Grissin, γνωστοποίησε ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης, έχει δεσμευθεί να διατηρεί ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να αξιολογεί σοβαρές προτάσεις για να δρομολογήσει την πώληση κάποιων εκ των ιδιόκτητων ακινήτων του, η οποία θα εξασφάλιζε σημαντική ρευστότητα στον Όμιλο.

Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την υποστήριξη της πρότασης επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων της με κυριότερο στόχο την μεταφορά του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο με κοινές εξασφαλίσεις.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε χωρίς καθυστέρηση εντός του Οκτωβρίου 2011, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2011.