Η Hellas Online προχωρά τις ενέργειες με σκοπό την έξοδο από το καθεστώς επιτήρησης.

Η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 42.502.690,40 ευρώ, με απορρόφηση και αναδοχή κλάδου της Vodafone, σε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 52.885.323,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,34 ευρώ και σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 7.248.810,30 ευρώ και έκδοση 24.162.701 νέων Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.
Επίσης, έχει προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις κεφαλαιοποιήθηκαν, κατά το ποσό των 2.608.695,60 ευρώ με την έκδοση 8.695.652 νέων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων σε Κοινές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων προς άρση των αιτιών που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία αυτή.