Την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007, την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών και τη στροφή σε επικερδείς δραστηριότητες επιδιώκει η διοίκηση της PC Systems, όπως αναφέρει και στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου.

Όπως σημειώνεται, κύριο μέλημα της διοίκησης της εταιρείας και πρωταρχικός στόχος της είναι η αποκατάσταση της ταμειακής ρευστότητας και κερδοφορίας μέσω ενός προγράμματος εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης. Η μετοχή της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι η εταιρία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007.