Θεωρώ σημαντικό στην αρχή αυτής της χρονιάς που προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη για όλους, να αναφερθώ στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του IT Service Management και στις ευκαιρίες που πιστεύω ότι μας παρουσιάζονται.

Για το ITSM, η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία των People, Processes, Products, Partners (τα τέσσερα ‘P’) αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία και την ανάπτυξη. Με εξαίρεση τα Προϊόντα, οι άλλοι τρεις παράγοντες έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως άνθρωποι υλοποιούν, άνθρωποι χρησιμοποιούν (οι πελάτες μας είναι άνθρωποι) και άνθρωποι διαχειρίζονται.

Δείτε την κρίση ως ευκαιρία για επαναδιατύπωση του σκοπού και της φιλοσοφίας που διέπει τον οργανισμό σας. Επανεξετάστε την τυπική οργάνωση αλλά κυρίως ανακαλύψτε και αξιολογείστε την άτυπη. Δείτε τα άτομα σε σχέση με θέσεις και ρόλους και εκτιμήστε τη λειτουργία των ομάδων.

Οι ικανότητες διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και των σχέσεων (relationship management) με τους συμμετέχοντες (stakeholders) διαμορφώνει τη δυναμική μιας επιχείρησης στηv απόκτηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος και την αποτελεσματικότητά της στην παραγωγή αξίας.

Επενδύστε στην αύξηση της αποδοτικότητας των ανθρώπων εστιάζοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην παρακίνηση, ανάλογα με τις ικανότητες, τις γνώσεις και το εργασιακό στάδιο του καθενός, ενισχύοντας επί μέρους παράγοντες όπως: έπαινος, αναγνώριση, αποτελεσματική διαχείριση αλλαγής, αυξημένες ευθύνες, επιμόρφωση, εναλλαγή ρόλων εργασίας και εξειδικευμένα έργα.

Πολύτιμο αρωγό στη διαμόρφωση των processes και procedures που θα ενισχύσουν αυτές τις ικανότητες, δίχως να χρειάζεται να ανακαλύπτουμε συνεχώς τον τροχό, αποτελεί το ITIL. Όπως περιγράφεται στο lifecycle Continual Service Improvement, οι αλλαγές και βελτιστοποιήσεις των διαδικασιών πρέπει να αποτελούν μέρος της κουλτούρας της επιχείρησης με στόχο την παρακίνηση, τη συμμετοχή και την αποδοτικότητα.

Επενδύοντας στους ανθρώπους μας και στο IT Service Management, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη σταθερή εξέλιξη του τομέα της Πληροφορικής στη χώρα μας, αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.