Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εκδώσει νέο Ευρω-ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγορασθούν θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης. Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ΟΤΕ PLC, θυγατρικής του ΟΤΕ.