Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση για αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών με στόχο την ενίσχυση των εσόδων - πάντα εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού ΙΤ.

Πέρα από αυτές τις απαιτήσεις αναζητείται ενίσχυση του αυστηρού ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης, της υπευθυνότητας των υψηλόβαθμων στελεχών διοίκησης και ανταπόκριση στις μεγαλύτερες προσδοκίες από τους μετόχους.

Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χρειάζεται να βελτιώσουν τις δικές τους υποδομές IT, έτσι ώστε να μετατρέπουν τα δεδομένα των πελατών σε έσοδα και να μειώνουν το κόστος των επιπρόσθετων νέων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το cloud computing και το virtualization, κερδίζουν έδαφος στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Η μελέτη με τίτλο 2011 Virtualisation and Evolution to the Cloud Survey –  Europe Financial Services, διερεύνησε τους στόχους, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες των οργανισμών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς αναζητούν διεξόδους για να μεταφέρουν τις πιο κρίσιμες εφαρμογές τους σε virtualized και υβριδικά cloud περιβάλλοντα.

Η μελέτη εστίασε σε πέντε τομείς: Server virtualization, Storage virtualization, Desktop/endpoint virtualization, Private Storage-as-a-Service και Private ή hybrid cloud computing. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι οργανισμοί ακολουθούν παρόμοια πρότυπα υιοθέτησης: πρώτα υλοποιούν server virtualization, σε επόμενο στάδιο προσθέτουν άλλα είδη virtualization, όπως storage and desktops/endpoints και τέλος υλοποιούν λύσεις όπως τα private Storage-as-a-Service, private cloud και/ή hybrid cloud.

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι δεκτικός στις τάσεις της πληροφορικής: Με στόχο την κατανόηση του επιπέδου υιοθέτησης του cloud computing, τα στελέχη ερωτήθηκαν σε τι στάδιο ο οργανισμός τους βρίσκεται σχετικά με την υλοποίηση τεχνολογιών virtualization και cloud computing. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε ότι συζητούν την υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνολογιών.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υλοποιούν περισσότερο το Virtualization αντί του Cloud Computing: Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει ήδη εξελίξει την υλοποίηση virtualization κρίσιμων εφαρμογών, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πιο διστακτικοί στη χρήση private/hybrid cloud.

Ο προϋπολογισμός των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υποστηρίζει το Virtualization και το Cloud Computing: Παρά τον σκεπτικισμό των ερωτηθέντων για την εφαρμογή του cloud computing, οι περισσότεροι ανέφεραν ότι διαθέτουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για server virtualization και private/hybrid cloud.

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: Λόγω των αυξανόμενων κανονισμών ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τα θέματα ασφάλειας γύρω από το virtualization μπορεί να έχουν σοβαρή επίπτωση στην απόφαση των οργανισμών να υλοποιήσουν – ή όχι – την συγκεκριμένη τεχνολογία. Με την ασφάλεια να αποτελεί ίσως το βασικότερο εμπόδιο για τους οργανισμούς να προβούν σε virtualization κρίσιμων εφαρμογών, απαιτείται καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και του πιθανού ρίσκου που προσφέρει το virtualization και το cloud computing, για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία απόφασης των οργανισμών.

Βασικές προτάσεις
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους, το virtualization και το cloud computing πρέπει να ενταχθεί στην ΙΤ στρατηγική τους.

Εξετάστε το Private Cloud: Δημιουργώντας μία private cloud υποδομή, στην οποία μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο και να εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές ασφάλειας, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από το cloud, ενώ παράλληλα να μειώσουν το ρίσκο. Τα τμήματα ΙΤ μπορούν να ελαχιστοποιήσουν πιθανά ρίσκα, λαμβάνοντας προαιρετικά μέτρα για να εμποδίσουν την εισβολή εξωτερικών απειλών που μπορούν να εκθέσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες που διαθέτουν.

Δώστε λύση στις ανησυχίες και προχωρήστε σε υιοθέτηση του Cloud: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του cloud computing, ενώ ορισμένοι οργανισμοί διαθέτουν και budgets για την υλοποίησης αυτής της τεχνολογίας. Για να βοηθήσουν τα στελέχη να προβούν σε μία τέτοια μεταβολή, οι υπεύθυνοι πληροφορικής πρέπει να απαντούν σε τυχόν ανησυχίες τους όπως η ασφάλεια και η συμμόρφωση σε κανονισμούς. Λύστε τις απορίες των στελεχών, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι οι ανησυχίες αν και σημαντικές μπορούν να ξεπεραστούν αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις που διασφαλίζουν ότι η πληροφορία και οι κρίσιμες εφαρμογές είναι προστατευμένες και πάντα διαθέσιμες.

Θέστε ρεαλιστικές προσδοκίες και μετρήστε τα αποτελέσματα σας. Μην ξεχνάτε ότι παρά την νέα τάση, το cloud παραμένει μία νέα αγορά που ακόμη ωριμάζει. Μελετήστε και ζητήστε την συμβουλή ειδικών για να θέσετε ρεαλιστικές προσδοκίες, παρακολουθείστε και μετρήστε το αποτέλεσμα, για να προσδιορίσετε τους τρόπους που θα βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα καθώς προχωράτε σε πιθανή υλοποίηση.