Η Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design) επιβάλλεται, κυρίως, από τις αλλαγές στις επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές ανάγκες των χρηστών/ πελατών, τις απαιτήσεις για βελτιώσεις, αλλά και ως αποτέλεσμα καινοτόμων ιδεών.

Παρόλο που είναι εύκολα κατανοητός ο σημαντικός ρόλος της προσεκτικής και ολοκληρωμένης σχεδίασης για τον κύκλο ζωής και την επιτυχία μιας υπηρεσίας και θα περιμέναμε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή, εντούτοις αστοχίες που οφείλονται σε ελλείψεις και παραβλέψεις κατά τη φάση της σχεδίασης παρατηρούνται ιδιαίτερα συχνά.

Πρέπει να επισημάνω πως η σχεδίαση υπηρεσιών δεν σταματά στη συλλογή των επιχειρηματικών και λειτουργικών απαιτήσεων (business and functional requirements), όπως εσφαλμένα το αντιμετωπίζουν αρκετοί οργανισμοί. Η Σχεδίαση Υπηρεσιών απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, ώστε πέρα από τη συλλογή απαιτήσεων να καλύπτει την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, τη λειτουργία, τους ανθρώπινους πόρους και τέλος τον καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης.

Η σχεδίαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα σημαντικό αριθμό παραμέτρων και ενδεικτικά θα αναφέρω ορισμένες, ώστε να αντιληφθείτε τον όγκο:
• χρόνος υλοποίησης και απαιτούμενη κινητοποίηση (ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, χώροι κλπ.),
• ειδικότητες και δεξιότητες για την υλοποίηση και τη λειτουργία,
• πιθανές αλλαγές (ιδιαίτερα οργανωτικές) που θα απαιτηθούν,
• αν θα υπάρχει οποιοδήποτε τεχνολογικό αντίκτυπο ή επιπλοκή σε άλλη υπηρεσία,
• αν χρειάζεται εκπαίδευση, σε ποιους και πότε,
• εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, πιθανό αντίκτυπο,
• θέματα οικονομικής διαχείρισης (χρηματοδότηση, κόστος ανάπτυξης και προϋπολογισμός λειτουργίας),
• πιθανές αλλαγές που θα προκύψουν σε συμβάσεις και συμφωνίες,
• θέματα Ασφάλειας και Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity),
• τα σενάρια και κριτήρια αποδοχής της υπηρεσίας,
• επικοινωνία του σχεδιασμού με κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο μέρος.

Τέλος, οφείλουμε να έχουμε εξετάσει επαρκώς εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, τεχνολογίας και προμηθευτών (που πιθανώς επηρεάζουν και τις παραμέτρους που αναφέραμε), ώστε να επιλεγεί η καλλίτερη και αποδοτικότερη λύση για τη νέα ή τη βελτιωμένη υπηρεσία μας.