Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επέλεξε το Entersoft Business Suite για την παρακολούθηση των διαδικασιών προμηθειών των έργων που υλοποιεί, καθώς και για τη διασφάλιση και τήρηση των εσωτερικών κανονισμών ελέγχου και διαφάνειας που ακολουθεί σχετικά με τις προμήθειες.

Η Διεύθυνση Προμηθειών, μέσω του Entersoft Business Suite, διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των εργοταξίων της εταιρείας. Οι εσωτερικές διαδικασίες της Διεύθυνσης, από την έρευνα αγοράς, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση προσφορών, τη σύνταξη του φύλλου σύγκρισης προσφορών μέχρι και τις παραγγελίες/συμβάσεις προς προμηθευτές, παρακολουθούνται μέσω αυτοματοποιημένων ροών του συστήματος της Entersoft.

Το λογισμικό επικοινωνεί με το MS Outlook και αλληλεπιδρά με το MS Office (Word και Excel) για την αυτόματη παραγωγή των απαιτούμενων εγγράφων. Με τη δέσμευση των δύο ομάδων και τη μεθοδολογία της Entersoft, ένα πιλοτικό σύστημα υλοποιήθηκε σε τέσσερεις μήνες, ενώ για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του απαιτήθηκαν οκτώ μήνες. Σήμερα το σύστημα λειτουργούν όλοι οι χρήστες της Δ/νσης Προμηθειών και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής του και σε άλλες Διευθύνσεις ή και γεωγραφικές περιοχές, όπου έχει παρουσία ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.