Η Βyte ήταν η μόνη που κατέθεσε στο διαγωνισμό της ΚτΠ ΑΕ.

Για το έργο: «Προμήθεια Μηχανογραφικού & Δακτυλοσκοπικού εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», αρχικού προϋπολογισμού 441.097 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.