Η Data Communication ολοκλήρωσε την πρώτη φάση υλοποίησης της λύσης InnovEra ERP στη Lysys S.A. Βασισμένη στο Microsoft Dynamics NAV, η λύση InnovEra ERP αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων και επιχειρησιακών πόρων της Lysys S.A.

Ειδικά για τη LYSYS S.A. η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη κάθετη λύση ERP βασισμένη στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics NAV-InnovEra  για την παρακολούθηση  έργων σε πολλαπλά επίπεδα (advanced project management). Επίσης, η Data Communication  ανέπτυξε μία web εφαρμογή, πλήρως ενοποιημένη με τη λύση ERP, για την άμεση καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εργασιών αλλά και των εξόδων που αφορούν στην ανάλωση πόρων για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία, με πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων για την ασφαλή καταγραφή τους.

Τέλος, η λύση στο σύνολό της έχει διασυνδεθεί επιτυχώς με το Oracle Primavera P6, προκειμένου να καλύψει απόλυτα τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης έργων της Lysys S.A.