Η Intracom Α.Ε. ανέλαβε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: "Προσαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο άσκησης δικαιώματος προαίρεσης", που πραγματοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, συνολικής αξίας 792.750 ευρώ με ΦΠΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές και τροποποιήσεις των υποσυστημάτων του ΟΠΣ, της ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων, καθώς επίσης και του συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και εν γένει των χρηστών του συστήματος κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Όσο για τη σύμβαση, περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού λογισμικού εφαρμογών, υλοποίησης λογισμικού και εκπαίδευση χρηστών, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας ΟΠΣ, τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, διαχείρισης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος, αλλά και επικαιροποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διευκρινίζεται πως το εν λόγω έργο με τίτλο: “Προσαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο άσκησης δικαιώματος προαίρεσης”, συνολικής αξίας 792.750 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατακυρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στην Intracom IT Services. Υπενθυμίζεται πως στις 30 Αυγούστου 2011, η Intracom Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης μεταξύ της 100% θυγατρικής της εταιρείας Intracom IT Services και της κατά 99,9% θυγατρικής της τελευταίας, Intrasoft International S.A., με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Συγχώνευση, που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου Intracom Holdings για την ενίσχυση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στις διεθνείς αγορές.