Η Intrasoft International επαναπιστοποιήθηκε με το Επίπεδο 3 του Μοντέλου Ωριμότητας Διεργασίας (Capability Maturity Model Integration - CMMI) για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού στα γραφεία της σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Αθήνα και Βουκουρέστι.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική διάκριση για την Intrasoft International, καθώς αξιολογεί τον βαθμό ωριμότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και του πλαισίου των ενδοεπιχειρησιακών πρακτικών της. Το CMMI είναι ένα πλαίσιο που περιγράφει τα κύρια στοιχεία μίας αποτελεσματικής διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού και το μοντέλο του περιγράφει την εξελικτική πορεία βελτίωσης από μία πρωτόλεια διαδικασία σε μία τελική.