Στην Modus κατέληξε, ύστερα από διαγωνισμό, η συντήρηση του υποέργου 2: «Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων και Πρωτοκόλλου», του έργου «Συντήρηση του Πληροφορικού Συστήματος E-Data Center του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Το τίμημα του συγκεκριμένου έργου είναι 56.250 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εταιρείες Κόρυμβος και SIBA Soft.