Η Planet ΑΕ ανέλαβε το έργο με τίτλο: "Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσιών για επιπρόσθετες εργασίες για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στο γραφείο προγραμματισμού για περίοδο μέχρι τέσσερα χρόνια (ΤΥΠ2011/034/Δ/Α)", συνολικού προϋπολογισμού 182.660 ευρώ, δίχως ΦΠΑ για λογαριασμό του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσο για τη  συνολική αξία του έργου, ανέρχεται στα επίπεδα των 182.660 ευρώ, δίχως ΦΠΑ.