Η Quality & Reliability επέβαλε στην Globo Technologies., η οποία κατέχει 786.200 δικαιώματα ψήφου εκδόσεως της Q&R, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2.875% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ποινή στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις Γενικές Συνέλευσης της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα της, καθώς δεν προσκόμισε τα οριζόμενα έγγραφα-πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι έχει ονομαστικοποιήσει μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές της, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Q&R αποφάσισε ότι τα δικαιώματα αυτά θα τα ανακτήσει η Globo Technologies μόνο εφόσον παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα.