Την λύση της εταιρείας Quality & Reliability A.E που βασίζεται στο προϊόν της Orama ERP Business Suite 10g, επέλεξε ο όμιλος εταιριών, εκ’ των ηγέτιδων στο χώρο του Ανοξείδωτου Χάλυβα και του Λευκοσιδήρου, Αφοι Μπάκλη ΑΕΒΕ & Προμετάλ ΑΕΒΕ μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στα τέλη του Μαΐου 2010 και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγικά την 1/1/2011 στην Αφοί Μπάκλη. Το έργο συνίσταται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Orama ERP Business Suite 10g με τα υποσυστήματα: Οικονομική Διαχείριση, Εμπορική Διαχείριση, Διαχείριση Παραγωγής, Κοστολόγηση, Προγραμματισμός Παραγωγής και Β.Ι.

Ο όμιλος εταιριών Αφοι Μπάκλη ΑΕΒΕ & Προμετάλ ΑΕΒΕ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην επεξεργασία και εμπορία Ανοξείδωτου Χάλυβα και Λευκοσιδήρου, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς με παράλληλη ενίσχυση της, ήδη ισχυρής, κεφαλειακής της επάρκειας και  της πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας. Ισχυρό εργαλείο επίτευξης των παραπάνω στρατηγικών στόχων είναι η ενσωμάτωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών της στο Orama ERP δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Προμηθειών, στο M.I.S. και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.