Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με το διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ», η Επιτροπή απέρριψε ως μη αποδεκτή την προσφορά της ένωσης εταιρειών Cosmos Business Systems-PricewaterhouseCoopers Business Solutions και ενέκρινε ως αποδεκτή μόνο την προσφορά της εταιρείας Unisystems.