Οι εταιρείες Allweb Solutions και Cosmos Business Systems υπέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ισότιμες προσφορές για την υλοποίηση του έργου συντήρηση της υπολογιστικής τεχνολογίας νέφους “Cloud” (υλικό και hardware) της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πλέον, οι εταιρείες θα προχωρήσουν στην υποβολή νέων οικονομικών προσφορών για επαναξιολόγηση. Η προμήθεια παροχής υπηρεσιών αφορά στην υποστήριξη της υποδομής τεχνολογίας νέφους του Υπουργείου.