Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας:

“Κατά τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 5719/03.06.2011 Διακήρυξης, την 23.06.2011, για το έργο «Προμήθεια Υποδομών και εργασίες εγκατάστασης για τη δημιουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων», με κωδικό ΟΠΣ: 303615, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (€159.898,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, δεν υποβλήθηκαν προσφορές από καμία Εταιρεία ή Ένωση Εταιρειών”.