Για κάθε επιχείρηση ισχύει το απλό θεώρημα πως η δημιουργία αξίας εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης που μπορούμε να πετύχουμε από την ενεργοποίηση των πόρων μας.

Θα πρέπει αντίστοιχα λοιπόν να θεωρούμε ως πόρο οτιδήποτε χρησιμοποιούμε για να παράγουμε αξία, δηλαδή όχι μόνο ανθρώπους, χρήματα και υλικά, αλλά και εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, διεργασίες (processes), καθώς και υπηρεσίες από τρίτα μέρη.

Ως επαγγελματίες της Πληροφορικής οφείλουμε πέρα από την τεχνολογία να κατανοούμε τόσο τα επιχειρησιακά ζητήματα, όσο και τους επιχειρηματικούς στόχους, να κατανοούμε δηλαδή τον πελάτη μας ολοκληρωτικά.

Κατ’ επέκταση οφείλουμε να κατανοούμε πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε ή που θα ζητήσουμε από τρίτους είναι στην ουσία πόροι ενεργοποίησης ή βελτιστοποίησης της απόδοσης, με στόχο καλύτερα αποτελέσματα. Μια άλλη σημαντική πλευρά της δημιουργίας αξίας είναι η πρόληψη ή η μείωση των μεταβολών ή διακύμανσης της απόδοσης. Ετσι λοιπόν η χρήση μιας υπηρεσίας μπορεί να έχει στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της απόδοσης ή την επαναφορά μετά από κάποιο δύσκολο ή καταστροφικό συμβάν.

Η κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών με βάση το προσδοκώμενο όφελος, θεωρώ πως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για παρόχους και πελάτες, ώστε οι μεν πρώτοι να κατανοούν την αξία από την οπτική του πελάτη και οι πελάτες να τεκμηριώνουν απαιτήσεις με βάση τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Διαλέξτε απλές και ξεκάθαρες κατηγορίες και φροντίστε ώστε η περιγραφή της υπηρεσίας να προσδιορίζει με σαφήνεια την περιοχή που θα ωφεληθεί.

Να δώσω μερικά παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό:

Η υπηρεσία «Broad Band Internet 100Mbit» θα μπορούσε να ανήκει στην κατηγορία «Αυξημένες Επιδόσεις» και το όφελος είναι η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Η υπηρεσία «Remote File Backup» θα μπορούσε να ανήκει στην κατηγορία «Μείωση Ρίσκου» και το όφελος είναι η εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η κάλυψη παρατηρήσεων εσωτερικού ελέγχου (audit).