Ο Δρ. Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπευθυνος Μονάδας Συστημάτων και Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σχολιάζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός συστήματος UPS .

Netweek: Ποιες λύσεις αξιοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικής ισχύος και το power protection;

Παναγιώτης Σταθόπουλος: Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει μια σημαντική Πληροφοριακή Υποδομή με στόχο την συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση περιεχομένου σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την παρέμβαση σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτή η υποδομή έχει αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου, εφαρμόζοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις.

Σε υποδομές όπως αυτής του ΕΚΤ, η οποία μάλιστα έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ισχύος διαδραματίζει ολοένα αυξανόμενα ρόλο. Για την ικανοποίηση των αναγκών του, το Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΤ υποστηρίζεται από μια σειρά UPS συνολικής ισχύος 66KVA, τα οποία ανάλογα με τις απαιτήσεις έχουν διαμορφωθεί ως stand alone units ή ως παραλληλισμένα ζεύγη.

Netweek: Σε ποια κριτήρια θα πρέπει να βασίζεται η επιλογή συστήματος UPS;

Παναγιώτης Σταθόπουλος: Τα σημαντικότερα κριτήρια με τα οποία προδιαγράφουμε και επιλέγουμε τις λύσεις παροχής ηλεκτρικής ισχύος είναι η ανάγκη για κορυφαία αξιοπιστία και διαθεσιμότητα, η δυνατότητα εφαρμογής redundant διαμορφώσεων και, τέλος, η δυνατότητα επεκτασιμότητας των συστημάτων σε συνδυασμό με την υψηλή ενεργειακή απόδοση. Αυτά τα κριτήρια απαιτείται να εφαρμόζονται όχι μόνο στο ζήτημα της επιλογής των UPS, αλλά και σε κάθε επιμέρους τμήμα του συνολικού συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

Netweek: Ποια τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση συστημάτων UPS;

Παναγιώτης Σταθόπουλος: Για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο τον Πληροφοριακών Υποδομών, ύψιστης προτεραιότητας είναι η εξασφάλιση της αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ισχύος, για την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της υποδομής.

Netweek: Ποια η συνεισφορά των συστημάτων UPS στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην «πράσινη» λειτουργία ενός οργανισμού;

Παναγιώτης Σταθόπουλος: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, μιας και είναι αποδεδειγμένο ότι το συνολικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα Computer Room σημαντικής έκτασης, με τη χρήση ενεργειακά μη-αποδοτικών UPS και συστημάτων διανομής ενέργειας μπορεί να υποβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος.

Σημειώνω ότι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν προσφέρει μόνο άμεση εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει και τις ανάγκες για μελλοντικές επενδύσεις υψηλού κόστους για την επέκταση της υποδομής ενός Computer Room.

Netweek: Ποιες οι δυνατότητες που θα πρέπει να παρέχουν τα UPS της επόμενης γενιάς;

Παναγιώτης Σταθόπουλος: Πέρα από την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τα μελλοντικά UPS θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες εύκολης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης, καθώς και ευκολία διασύνδεσης με τα συνολικά συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης πληροφοριακών υποδομών, με συστήματα διαχείρισης βασισμένα σε ανοιχτά πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές.