Η εταιρεία Μελκατ κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.306 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.