Η Adacom είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στο έργο με τίτλο «Μελέτη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και ιδιωτικότητας του προγράμματος Διαύγεια».

 Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η εκπόνηση μελέτης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και ιδιωτικότητας πληροφοριών του προγράμματος Διαύγεια που θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό όλων των απαραίτητων οργανωτικών, διαδικαστικών και τεχνικών μέτρων προστασίας όσον αφορά στις εφαρμογές (software), το υλικό (hardware) και τις υποδομές που εμπλέκονται στην λειτουργία της δράσης «Επιχειρησιακή Λειτουργία της Δημοσίευσης των αποφάσεων», προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών που τηρούνται ή/και προβλέπεται να τηρηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτή Διακυβέρνηση».

Σημειώνεται ότι το σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005 και το BS 25999. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 40.590 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.