Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας στις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ», διότι η προσφερθείσα τιμή 10,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ανθρωποώρα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μειωμένο κατά 6,2% σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση 11,11 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ανθρωποώρα, κρίνεται μη συμφέρουσα για τον Οργανισμό σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Αποφάσισε επίσης την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μετά από επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.