Ματαιώθηκε οριστικά πριν λίγες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το έργο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια».

Το έργο είχε προχωρήσει μέχρι και το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών όπου οι προσφορές των Ο.Τ.Ε., Intracom Telecom-Globo Technologies και Telesto- Telcoserv είχαν γίνει αποδεκτές, ενώ οι προσφορές των Cosmos Computers-Δυναμική Πληροφορική και Onex-ZTE Hellas είχαν απορριφθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 31 Οκτωβρίου 2015 λήγει η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, επομένως, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργείου ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθεί η Συμφωνία-Πλαίσιο με τους υποψήφιους αναδόχους, δεν επαρκεί ώστε να πραγματοποιηθούν εντός των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων όλα τα απαιτούμενα βήματα.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν είχε προβλέψει κόστος για την παροχή ρεύματος, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία διαδικτύου στα 4.000 σημεία hot spots, ενώ ο καταμερισμός των 4.000 σημείων hot spots σε lots, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη μετά από συνεργασία με όλους τους Δήμους, για το που και πώς θα τοποθετηθούν, κρίνεται ανέφικτος στα δεδομένα χρονικά περιθώρια.