Ένα σημαντικό έργο υλοποίησης συστήματος ERP βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Μινέρβα Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων.

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης και θα αποτελέσει το νέο κεντρικοποιημένο ERP σύστημα του Διεθνής Ομίλου (Paterson Zochonis) στον οποίο ανήκει η Μινέρβα Α.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στην επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

Στόχος του έργου είναι η αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών και καλύτερη αξιοποίηση παραγωγικού χρόνου, η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και η αύξηση αποτελεσματικότητας, η ενοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών και δεδομένων, η βελτίωση της ποιότητας της πληρότητας, η άμεση πληροφόρηση και μετατροπή των πληροφοριών σε πραγματική γνώση, ο εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός της λειτουργίας του οργανισμού. Το έργο ξεκίνησε το Αύγουστο, ενώ τρέχει και χρηματοδοτείται κεντροποιημένα σε όλες τις εταιρείες του διεθνή ομίλου στον οποίο ανήκει η Μινέρβα (ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλες τις εταιρείες του ομίλου ανέρχεται στις 54 εκ. λίρες και την υλοποίηση θα κάνει η IBM UK σε συνεργασία με τοπικούς integrators), ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017.

Στα μελλοντικά IT Projects της Μινέρβα Α.Ε. περιλαμβάνεται το IoT για τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών, διαδικασιών και ανθρώπων, ενώ εξετάζονται και λύσεις Data Analytics, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση της πληροφορίας από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τη χρήση της στη χάραξη στρατηγικής.  Και τα δύο έργα θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του SAP ERP.