Η τεχνολογία της πληροφορικής εστιάστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια στην επίλυση θεμάτων ολοκλήρωσης για την ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία των εταιρειών, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP).

Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης με στόχο την αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Αλλαγές στις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως είναι η ανάγκη διεύρυνσης των αγορών με έμφαση στην εξωστρέφεια , η όξυνση των ανταγωνιστικών συνθηκών, η σμίκρυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, οι αυξημένες και περισσότερο διαφοροποιημένες απαιτήσεις των πελατών, η ένταση του επιχειρηματικού ρίσκου οδηγούν αναπόφευκτα τις επιχειρήσεις σε νέες στρατηγικές και στην υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η πρόκληση της πληροφορίας και μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης
Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι με πιο τρόπο θα ανταποκριθούν στην διαχείριση των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων τα οποία συνθέτουν το καθημερινό εταιρικό σκηνικό.

Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες δεδομένων που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι πολλές φορές συνυφασμένη με την ικανότητά της να συνθέτει μέσα από αυτό τον όγκο ανομοιογενών δεδομένων την εικόνα της κατάστασής της και να αντιδρά ανάλογα στα νέες προκλήσεις της αγοράς.

Με πιο τρόπο ένας οργανισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες για μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες απαραίτητες για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων; Πώς αναλύουμε και απεικονίζουμε τα δεδομένα; Πώς καταφέρνουμε τελικά να επιτύχουμε τα παραπάνω με λύσεις οι οποίες είναι απλές, οικονομικά προσιτές και δεν φορτώνουν με επιπλέον προβλήματα την Οικονομική και Διεύθυνση Πληροφορικής μιας εταιρείας;

Οι εταιρείες ανάπτυξης και υλοποίησης τεχνολογικών λύσεων, παρακολουθώντας τις νέες τάσεις και προκλήσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής, καλούνται να προσεγγίσουν κάθε επιχειρηματική δράση που αφορά την πληροφορία μέσα από την πλήρη ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διαχείριση της μέσα από την οπτική του Corporate Performance Management (CPM) και του Business Intelligence (BI).

Οι ανάγκες των εταιρειών για λύσεις CPM & ΒΙ
Οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε λύσεις που ικανοποιούν άμεσα και με αποδεδειγμένο ROI τις ανάγκες της διοίκησης για την μηχανογραφική αυτοματοποίηση του Budgeting & Planning, Consolidation, Financial & Corporate Reporting, Management Reporting, KPI’s κ.α.
Οι περισσότερες επιχειρήσεων, παρά την αλλαγή του επιχειρηματικού σκηνικού,  αδυνατούν να επεξεργαστούν κρίσιμη πληροφορία λόγω έλλειψης κατάλληλων εργαλείων λογισμικού και συνεχίζουν

• Να διαχειρίζονται μεγάλο και σύνθετο όγκο πληροφορίας  στα φύλλα του Excel
• Να χάνουν χρόνο και χρήμα με σύνθετες και ανεπαρκείς λύσεις λογισμικού
• Να δυσκολεύονται να αναλύσουν τα δεδομένα τους στην κατεύθυνση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
• Να έχουν πρόβλημα στο να παρακολουθούν τους προϋπολογισμούς τους και τον προγραμματισμό τους
• Να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα της χρηματοοικονομικής τους εικόνας και των χρηματοροών  και κατά συνέπεια της  απόδοσης τους με συγκεκριμένα (KPI’s)

Η πληροφορία αποτελεί μονόδρομο επιχειρηματικής επιτυχίας
Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι απαραίτητα, αλλά πρέπει να  συνδυάζονται και να “παντρεύονται” με συστήματα CPM & ΒΙ, τα οποία είναι πλέον αναγκαία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν την εξελικτική πορεία τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

H εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων στα νέα δεδομένα, όπου βασιλιάς είναι η πληροφορία και η μέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης, αποτελεί μία από τις προκλήσεις που οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει να το κάνουν επιτυχώς για να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές . Προτρέπω τις εταιρείες να επενδύσουν, ειδικά μέσα στην κρίση, σε λογισμικό BI & CPM και σίγουρα με τις σωστές επιλογές θα δουν τους καρπούς της επένδυσης τους να πιάνουν τόπο!