Η Κοινωνία της Πληροφορίας γνωστοποίησε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής/αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης-κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών».

Υπενθυμίζεται πως η παλιά ημερομηνία ήταν στις 4 Ιανουαρίου 2012 ενώ η νέα ορίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 2012 (ώρα 12:00). Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει τις δυνατότητες της ΓΓΠΠ και των λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και επιχειρησιακών φορέων άλλων Υπουργείων, στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην υποστήριξη του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και στην απόκτηση ενός νέου μέσου για την αποστολή μαζικών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς το κοινό. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.136.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.