Μετατέθηκε για τις 26 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η προθεσμία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό που αφορά στο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».