Η ένωση εταιρειών Byte – Intrasoft International ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για τη διεκδίκηση του έργου:

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών Αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011», Υποέργου 1 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού 1.696.090,58 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.