Συνθέτουµε οργανωτικές δοµές που ολοένα και περισσότερο προσπαθούν να αποδώσουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα µέσω µιας αυξηµένης επιχειρηµατικής ευκινησίας και ευελιξίας.

Η προσαρµογή στις ταχύρυθµα µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς προϋποθέτει, σε πολλές περιπτώσεις, την τυποποίηση κα πιο αποδοτική οργάνωση λειτουργιών του οργανισµού. Σε αυτό το πλαίσιο, µια µοντέλο-κεντρική διατύπωση επιχειρησιακών
διαδικασιών (Business Process Modeling) κάθε τµήµατος µπορεί να ωφελήσει σε µεγάλο βαθµό µια επιχείρηση ώστε, χρησιµοποιώντας εργαλεία που τηρούν τις ευρέως αποδεκτές BPM σηµειογραφίες -όπως Business Process Modeling Notation (BPMN) και Unified Modeling Language (UML), να κατανοήσει καλύτερα την επιχειρησιακή δοµή διαδικασιών.

Η αναγνώριση της χρησιµότητας της σηµειογραφίας για τη µοντελοποίηση είναι σηµαντική για την τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αλλά πώς είναι δυνατό, σε περίοδο µεγάλων προκλήσεων και αναταράξεων στην αγορά, ένας οργανισµός να εστιάσει την προσοχή του στη διατύπωση διαδικασιών; Ο στόχος της διατύπωσης επιχειρησιακών διαδικασιών µέσω του Business Process Modeling οφείλει να αποτελείται από µια ευρεία δέσµευση του οργανισµού διότι αφορά τη συµβολή ενός σηµαντικού αριθµού τµηµάτων µιας επιχείρησης.

Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση ροών επιχειρησιακών λειτουργιών µε σαφή ορατότητα σε σενάρια ‘what-if’, όπου µπορούν να προνοηθούν οι επιρροές τυχόν αλλαγών στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Φυσικά, σε ένα δυναµικά µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, για να καταστεί ουσιώδης µια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση των κεντρικά αποθηκευµένων αρχείων ή του συστήµατος που τηρεί αυτές τις µοντελοποιηµένεςδιαδικασίες.

Με άλλα λόγια, αναφέροµαι σε ένα έργο που αρχικά θα φέρει εις πέρας τον σχεδιασµό και την αρχική διατύπωση των λειτουργικών ροών ενός οργανισµού και έπειτα θα τηρηθεί µια συνεχής βελτίωση και ενηµέρωση των διατυπωµένων µοντέλο-κεντρικών επιχειρησιακών διαδικασιών. Η ανάθεση µιας τέτοιας πρωτοβουλίας µπορεί να κινηθεί στο πλαίσιο µιας αρχικής αποτύπωσης διαδικασιών, όπως είναι τα mind maps, και να ακολουθήσουν πιο εξειδικευµένοι τρόποι διατύπωσης της µοντελοποιηµένης πληροφορίας, όπως είναι τα sequence
diagrams, use cases και workflows.