Σε νέα συμφωνία προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. στην Κύπρο, μέσω του αποκλειστικού της αντιπροσώπου CS IT Solutions LTD, με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων Λογιστικής, Αποθήκης, Μισθοδοσίας και Παγίων (AREMIS) με τα συστήματα LVS ERMIS και LVS Payroll Master της Lavisoft, ενώ θα προσφερθούν υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και εφαρμογής για τα συστήματα αυτά. Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί τον Μάιο 2011. Η συμφωνία προβλέπει, σε δεύτερη φάση, την εγκατάσταση του Συστήματος LVS Personnel Master (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), που  προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2011.