Την πώληση ποσοστού 0,48% του μετοχικού της κεφαλαίου σε ξένο θεσμικό επενδυτή, ανακοίνωσε η MLS Πληροφορική. Συνολικά διατέθηκαν 60.000 μετοχές με τιμή πώλησης 2,77 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 166.200 ευρώ.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αγοραστεί σε εκτέλεση της από 30.6.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 01.04.2011 απόφασης του Δ.Σ της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα 04.04.2011 έως 29.06.2012 με μέση τιμή κτήσης 2,265 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 135.900 ευρώ.