Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε σήμερα τη δημοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην κινητή τηλεφωνία στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz.

Η διαγωνιστική διαδικασία οριστικοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι δε πλήρως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα με τις αναθεωρημένες Οδηγίες Πλαίσιο και Αδειοδότησης δικτύων και υπηρεσιών (2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ αντίστοιχα).

Στη διαγωνιστική διαδικασία για τη φασματική περιοχή των 900 MHz: α) λάβουν μέρος έως τρεις (3) συμμετέχοντες, τότε θα χορηγηθούν σε αυτούς, στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εύρους ζώνης από 5 μέχρι 7,5 MHz, που έχουν ήδη δεσμευθεί β) εάν λάβουν μέρος τέσσερις (4) συμμετέχοντες, τότε θα χορηγηθούν σε αυτούς, στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εύρους ζώνης 5 MHz, που έχουν ήδη δεσμευθεί γ) εάν λάβουν μέρος περισσότεροι από τέσσερις (4) συμμετέχοντες, τότε δεν υπάρχει προηγούμενη δέσμευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, για τη φασματική περιοχή των 900 MHz, αλλά και για τη φασματική περιοχή των 1800 MHz, τα τμήματα συχνοτήτων που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραμείνουν διαθέσιμα, χορηγούνται σε δεύτερο στάδιο, μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα.