Η βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων Δελφοί Α.Ε. επέλεξε τη λύση «Atlantis ERP» της Unisoft.

Η προμήθεια της λύσης ERP, καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και επικοινωνίας, θα υλοποιηθούν από την «Advanced Consulting A.E.», εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της UNISOFT A.E., που έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία, πληθώρα μεγάλων και απαιτητικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρόκειται να δοθεί στις εμπορικές και παραγωγικές διαδικασίες, στη μείωση του χρόνου καταχώρισης των δεδομένων και την αποφυγή λαθών, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό παραλαβών – παραδόσεων, καθώς και στην πλήρη οικονομική και στατιστική πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του «Atlantis ERP», η διοίκηση της εταιρείας θα είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα για το σύνολο της εμπορικής της δραστηριότητας καθώς και να λαμβάνει άμεση και αναλυτική πληροφόρηση, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τα επιχειρηματικά της σχέδια.