Η Πλαίσιο Computers υπέγραψε Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονομαστικής αξίας 4.000.000 Ευρώ και διάρκειας τριών ετών, με το σύνολο των όρων έκδοσης, κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης του εν λόγω δανείου.

Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι και θα καλύψουν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την κάλυψη-αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των αυτών ως άνω ομολογιούχων δανειστών.