Ο ΕΟΠΥΥ προκήρυξε διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 426.532 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε χρονικό διάστηµα 12 µηνών (αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης).

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ?ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ?ΗΣ), με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 14/2/2018 και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την Τρίτη 20/2/2018.