Σε μία οικονομική συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης και συρρίκνωση της παγκόσμιας ανάπτυξης, το Αsset Management μπορεί να αναδειχτεί σε σημαντική δυνατότητα αναζήτησης επενδυτικών ευκαιριών. Γι’ αυτό, τράπεζες και ΑΕΔΑΚ χρειάζονται αποτελεσματικά τεχνολογικά εργαλεία.

H απελευθέρωση της αγοράς και τα νέα προϊόντα διαμόρφωσαν μία νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά διαχείρισης κεφαλαίων. Παράλληλα, η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση που ακολούθησε έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, επιφέρει μία «δυστοκία» και στην αγορά επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζεται από συντηρητικές και επιφυλακτικές κινήσεις.

Το asset management εξελίσσεται πιο απαιτητικό από ποτέ, με τράπεζες και ΑΕΔΑΚ να επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του για την επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης των επενδύσεων των πελατών τους σε αυτές τις δύσκολες περιόδους.

Το λογισμικό και οι λύσεις Asset Management, μέσω της κατάλληλης μηχανογραφικής πλατφόρμας, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, όπως δείχνουν και οι αριθμοί: 60-75% αύξηση εργασιών, 15-18% αύξηση νέων πελατών, 12-14% αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, 30-45% μείωση του λειτουργικού κόστους του οργανισμού, 75-80% μείωση της πιθανότητας για ανθρώπινο λάθος. Αυτά είναι τα ποσοστά που επιβεβαιώνουν οι μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, όπως η Goldman Sachs και η UBS, από τη χρήση λογισμικού αυτοματοποίησης της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Τα προϊόντα και οι λύσεις που παρέχει το Asset Management είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με εργασίες ή και λειτουργίες των χρηματοοικονομικών οργανισμών (τράπεζες, ΑΕΔΑΚ, ασφαλιστικές εταιρείες).

Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα και εστιάζεται σε τομείς όπως οι επενδυτικές λύσεις Unit Linked που συνδυάζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισμών και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χρήση του κοινού δικτύου πώλησης.

Προκειμένου να υποστηριχθεί και να αξιοποιηθεί περισσότερο προς όφελος της τράπεζας αυτή η ανάγκη διαχείρισης των U/L ως μια ολοκληρωμένη λύση, η μηχανογραφική πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα:
• Επικοινωνία, με χρήση του κατάλληλου interface, με οποιαδήποτε ΑΕΔΑΚ ή εφαρμογή εσωτερικών μεταβλητών Α/Κ.
• Υποκείμενο επένδυσης είναι τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οποιουδήποτε νομίσματος.
• Βάση για την τήρηση της παρακολούθησης των επενδύσεων του πελάτη είναι η σύμβασή του.
• Συναλλαγές εκτελούνται ανά σύμβαση και δημιουργούν αιτήσεις συμμετοχών ή εξαγορών σε Α/Κ.
• Εκκαθαρίσεις γίνονται real time online ως αποτέλεσμα χρεοπιστώσεων από Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα.
• Διασύνδεση με τη Γενική Λογιστική μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών άρθρων.

Επίσης, σημαντικό σημείο που μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, προς κοινό όφελος της Τράπεζας και της ΑΕΔΑΚ, είναι η διαχείριση των συμψηφισμών επιταγών μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Συμψηφισμού Επιταγών.

Το λογισμικό θα πρέπει να συνάδει με τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών:
• Διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων επιταγών για το Διατραπεζικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών
• Παρακολούθηση και διαχείριση απλήρωτων επιταγών
• Στατιστικά εισερχόμενου / εξερχόμενου συμψηφισμού
• Δημιουργία αρχείου για ΔΙΑΣ με μεθόδους κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης
• Διαχείριση λογιστικών εγγραφών
• Πλήρης κάλυψη του reporting για την Τράπεζα της Ελλάδος.


Για μια ολοκληρωμένη πληροφοριακή προσέγγιση
Η μηχανογραφική υποδομή για τη λειτουργία του λογισμικού που υποστηρίζει τις εργασίες μιας Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα πρέπει να υλοποιείται σε πλατφόρμα υψηλής διαθεσιμότητας, ανάκαμψης καταστροφής και δικτυακών συστημάτων μαζικής αποθήκευσης δεδομένων.

Συνοπτικά, οι βασικές προδιαγραφές της τεχνολογικής υποδομής συνήθως καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:
• Αδιάλειπτη λειτουργία και πολύ μικρό χρόνο αποκατάστασης βλαβών, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability).
• Ανάκαμψη από μερική ή ολική καταστροφή (Disaster Recovery) με βάση τις προδιαγραφές που προκύπτουν από την εκπόνηση σχεδίου IT Disaster, ώστε ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας υλικού να εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του εξοπλισμού, καθώς και η αυτόματη αναδόμηση των δεδομένων.
• Κεντρική δικτυακή αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων με χρήση δικτυακών συστημάτων μαζικής αποθήκευσης δεδομένων (S.A.N )για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας με συνδυασμό πολλαπλών υποσυστημάτων (Clustering Systems).

Το λογισμικό που αναπτύσσεται και εγκαθίσταται στην προαναφερθείσα υποδομή θα πρέπει να καλύπτει μηχανογραφικά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, το Δίκτυο πώλησης, τα εναλλακτικά κανάλια καθώς και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.

Τα επιμέρους υποσυστήματα του software συνήθως καλύπτουν τα ακόλουθα:
• Διαχείριση Μεριδιούχων για την πελατοκεντρική διαχείριση των πελατών και των μητρώων τους. Real time online σύνδεση με το Front Office, καταστήματα, κέντρα εξυπηρέτησης πελατών καθώς και διασύνδεση με Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα με πλήρη αυτοματοποίηση των εγγραφών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, χρειάζεται η υποστήριξη της δυνατότητας επικοινωνίας με το εξωτερικό μέσω Swift μηνυμάτων αλλά και η διαχείριση εξειδικευμένων προϊόντων όπως επενδυτικοί λογαριασμοί συνδυασμένων επενδύσεων Ελληνικών & Διεθνών Α/Κ, προϊόντα private & personal banking με Α/Κ, συνδυασμένες επενδύσεις αποταμιευτικών λογαριασμών κ.ά. Σημαντικό σημείο που θα πρέπει να υποστηρίζεται από το λογισμικό είναι η πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων για την πρόληψη και διαχείριση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

• Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό τη μορφή επενδυτικών χαρτοφυλακίων με ιδιαίτερη έμφαση στους θεσμικούς περιορισμούς και στην πλήρη αυτοματοποίηση όλων των ημερήσιων εργασιών. Το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες των Α/Κ, συμπεριλαμβανομένων των Fund of Funds & Index Funds, ενώ σε κάθε περίπτωση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου θα μπορούν να ανήκουν όλα τα είδη επενδύσεων όπως μετοχές, repos, swap κ.λπ.

• Διαχείριση επενδύσεων πελατών σε model portfolios, τα οποία αποτελούνται από προκαθορισμένης αναλογίας Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού και Εξωτερικού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής αφορούν τις συμμετοχές και εξαγορές που πραγματοποιούνται με αυτόματο μερισμό του αιτούμενου ποσού συμμετοχής ή εξαγοράς, στην ανακατανομή της τρέχουσας επένδυσης, καθώς και στην απόδοση του management fee. Επίσης, το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει διακριτά τις κινήσεις των επενδυτικών λογαριασμών ανά Σύμβαση με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση σε επενδυτικές και διαχειριστικές κινήσεις.

• Διαχείριση προϊόντων συνδυασμένης επένδυσης, ως μια αυτοματοποιημένη λειτουργία κάλυψης διαφόρων επιπέδων διαχείρισης ανάλογα με την πηγή, όπως η προθεσμιακή κατάθεση, η συνδυασμένη επένδυση σε καταθετικό λογαριασμό και Α/Κ, το προσωπικό επενδυτικό πρόγραμμα και τα προϊόντα με ειδικά χαρακτηριστικά (συμμετοχή μέσω προεγγραφών, ρευστοποίηση και αποταμίευση, προστασία κεφαλαίου επένδυσης κ.λπ.). Ανάλογα με το νόμισμα, τον θεματοφύλακα και την προέλευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ( Ελληνικά / Διεθνή ).

• Διαχείριση των εσωτερικών μεταβλητών Α/Κ με την κατάλληλη εφαρμογή που περιέχει ως υποσυστήματα τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων με πλήρη αυτοματοποίηση όλων των ημερήσιων εργασιών. Στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δύναται να ανήκουν όλα τα είδη επενδύσεων και η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των επενδυτικών κινήσεων ανά Σύμβαση πελάτη και εσωτερικό μεταβλητό Α/Κ, με διάκριση ανά subfund.

• Λογιστική Διαχείριση ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την κάλυψη της εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό χώρο. Οι επιμέρους εφαρμογές συνήθως καλύπτουν τη Γενική & Αναλυτική Λογιστική, τα Κέντρα Κόστους, τη διαχείριση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και έχουν μηχανισμούς για audit trail & security. Σημαντικό στοιχείο και προστιθέμενη αξία στις καθημερινές εργασίες προσδίδει η υποστήριξη από το λογισμικό των διαδικασιών αποτίμησης και reporting (εσωτερικό & εποπτικές αρχές).


Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο
Οι διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μέσω ενός portal ως B2C και B2B είναι οι εφαρμογές με τις οποίες μπορούν να ενοποιηθούν πλήρως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι εργασίες μιας εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη λύση παροχής υπηρεσιών από τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαχείρισης μέσω Internet των Α/Κ για την εξυπηρέτηση των πελατών (B2C) αλλά και των συνεργατών (B2B) είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των εφαρμογών που αποτελούν μια ολοκληρωμένη web λύση. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες και οι ΑΕΔΑΚ έχουν τη δυνατότητα κάλυψης όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών τους, μέσω του Διαδικτύου.

Παράλληλα, η online και real time σύνδεση των εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με το κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα παρέχει, είτε στον πελάτη είτε στον teller του καταστήματος, τη δυνατότητα συναλλαγής και πληροφόρησης. Το λογισμικό σε κάθε περίπτωση έχει τις προδιαγραφές και η μηχανογραφική υποδομή έχει τις απαραίτητες τεχνικές για να καλυφθεί με ασφάλεια η συναλλαγή στους τομείς του data encryption & secure authentication.

Η ενοποίηση της μηχανογραφικής πλατφόρμας των Α/Κ με διαδικτυακές εφαρμογές μεταβάλλει το business as usual σε νέες πρακτικές παροχής υπηρεσιών, όπως οι ακόλουθοι τομείς:
• Trading: Καταχώρηση αιτήσεων συμμετοχής, εξαγοράς, μεταφοράς κ.λπ. από πελάτες ή συνεργάτες
• Information: Απεικόνιση πληροφοριών σχετικά με ημερήσιες τιμές αμοιβαίων, ιστορικές τιμές, γραφήματα απόδοσης κ.ά.
• Customer service: Παροχή υπηρεσιών όπως εκτυπώσεις statement, αντιγράφων βεβαιώσεων, απόδοσης χαρτοφυλακίου, καρτέλα μεριδιούχου κ.ά.

Κομβική η χρήση της τεχνολογίας

Σε ερώτημα σχετικά με το «ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων», καθώς και το «πώς μπορεί το λογισμικό asset management να βοηθήσει στη διαχείριση των επενδύσεων και ποιες είναι οι επιδιώξεις των οργανισμών μέσα από τέτοιου είδους επενδύσεις», σε παλαιότερο τεύχος του περιοδικού Banker’s review, οι Αρης Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ και Πρόεδρος της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, Θεόδωρος Ν. Κρίντας, Ph.D., Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Wealth Management και Γιάννης Βεζανής, Γενικός Διευθυντής της HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ, είχαν τοποθετηθεί σχετικά:

Αρης Ξενόφος: Η διαχείριση περιουσίας έχει εξελιχθεί, όσον αφορά τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιεί, καθώς έχει να αντιμετωπίσει ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου η αλληλεξάρτηση των αγορών έχει ενισχυθεί και η ταχύτητα της πληροφορίας απαιτεί αμεσότητα στην αντίδραση αλλά ταυτόχρονα και πειθαρχεία στην εκάστοτε διαχειριστική στρατηγική. Στο πλαίσιο των τεχνικών αυτών έχουν αναπτυχθεί μοντέλα που επεξεργάζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων και τα οποία, κάνοντας χρήση εμπειρικών αποτελεσμάτων του παρελθόντος, επιδιώκουν να περιορίσουν τα περιθώρια λανθασμένων επιλογών.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι η χρήση λογισμών εφαρμογών αυτής της μορφής χωρίς να είναι πανάκεια, έχει τη δική της αξία όταν βρίσκονται δίπλα και παράλληλα με παραδοσιακά σχήματα διαχείρισης όπου βασίζονται στην κριτική προσέγγιση και στην αξιολόγηση γεγονότων και μεταβλητών από τον ίδιο το διαχειριστή, οι επιπτώσεις των οποίων πολλές φορές να μην  έχουν προλάβει ακόμη να ενσωματωθούν στις τιμές της αγοράς.

Θεόδωρος Κρίντας: Γενικότερα, στο σύγχρονο κόσμο των επενδύσεων η χρήση της τεχνολογίας είναι κομβική. Τόσο η πληθώρα των επενδυτικών επιλογών, όσο η ταχύτητα διαφοροποίησης των τιμών και η ανάγκη για ανάλυση και παρουσίαση πολλών δεδομένων, έχουν κάνει τη χρήση της τεχνολογίας απαραίτητη.
 Ξεκινώντας από την παρακολούθηση των αγορών σε πραγματικό χρόνο και περνώντας από τις απαραίτητες μετρήσεις κινδύνων και όχι μόνο, φτάνουμε στην αναγκαιότητα για μια ξεκάθαρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του χαρτοφυλακίου κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Πέρα από τα παραπάνω, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποκτά η παρακολούθηση της δυναμικής των αναγκών αλλά και των απαιτήσεων κάθε επενδυτή, όπου όσο κρίσιμη είναι η συμβολή του έμπειρου συμβούλου πελατείας είναι και η χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών συνεχώς. Οι οργανισμοί μας προσπαθούν να επιτύχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών τους, στο πλαίσιο των απαιτήσεων και εντολών τους βέβαια, αλλά και την συστηματική συσσώρευση τεχνογνωσίας και εμπειρίας με τρόπο ενιαίο και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Γιάννης Βεζανής: Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικός. Το λογισμικό asset management πρέπει να υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, διευρυμένο όγκο συναλλαγών, καθώς και συναλλαγές και χαρτοφυλάκια σε διάφορα νομίσματα (multicurrency). Η υπηρεσία διαχείρισης πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης κινδύνου που να αξιολογεί και να παρακολουθεί τους επενδυτικούς κινδύνους (risk management systems).