Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε το διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών».

Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι: Η δημιουργία κεντρικής υποδομής (εξοπλισμός και λογισμικό) στο ΥΠΕΣ και εν τέλει Μητρώου Πολιτών, ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος, όπου: μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες, θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν/επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικών και δημοτολογικών γεγονότων Πολιτών, τα οποία δηλώνονται/δημιουργούνται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία όλης της χώρας, διαπιστευμένοι Φορείς Διαλειτουργικότητας θα μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα από το Μητρώο Πολιτών, Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία Δημοτικής κατάστασης Πολιτών.

Η εκπαίδευση και η υποστήριξη (επιτόπια και τηλεφωνική), χρηστών του ΥΠΕΣ και πιλοτικών φορέων Λειτουργίας στα Υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Η δημιουργία μηχανισμού για αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή των στοιχείων δημοτικής κατάστασης που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα μεταπέσουν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 5.035.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.