Ο Όμιλος Forthnet καλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγούστου όπου στόχος είναι να ληφθεί, μεταξύ άλλων, απόφαση σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως ύψος 29.143.372,50 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση έως 97.144.575 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, σε αναλογία 15 Νέες Μετοχές προς 2 παλαιές, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του ΔΣ, προκειμένου η εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού 30,2 εκατ. ευρώ.