Η PC Systems ανακοίνωσε ότι την 29/3/2013 σύναψε συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106α & 106β του νόμου 3588/1997, με την νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών της.

Η συμφωνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 106στ του ν.3588/07, υποβλήθηκε προς επικύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο την ίδια ημέρα και ορίσθηκε ημερομηνία συζήτησης στις 12/6/2013.