Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν ήδη ένα σημαντικό λειτουργικό και διαχειριστικό κομμάτι σε μια σύγχρονη ναυτιλιακή εταιρεία.

Ο ρυθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών ολοένα και αυξάνεται ενώ τα συστήματα Πληροφορικής αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο μιας ναυτιλιακής εταιρίας. Ως εκ τούτου οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής δεν θα μπορούσαν να την αφήσουν ανεπηρέαστη. Στο πλαίσιο αυτό η Olympic Shipping & Management υλοποίησε τα 2017 σημαντικά έργα, τα οποία αφορούσαν κυρίως τη διαχείριση, την ενδυνάμωση της συνεργατικότητας μεταξύ των τμημάτων, αλλά και της εξ’ αποστάσεως εργασίας μέσω σύγχρονων λύσεων Πληροφορικής. Οι προκλήσεις αφορούσαν κυρίως την ασφάλεια της εταιρικής πληροφορίας, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών εντός του οργανισμού με σκοπό να θωρακίσουν και να προστατέψουν τα δεδομένα.

Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί η Διεύθυνση Πληροφορικής της ναυτιλιακής και το νέο έτος, επενδύοντας σε συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των επιχειρηματικών δεδομένων. «Δεδομένα που είναι διαθέσιμα εντός αλλά και εκτός εταιρείας μπορούν συνδυαστικά να παράξουν γνώση που θα βοηθήσει τα στελέχη της ναυτιλιακής να οδηγηθούν γρήγορα σε ασφαλείς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αποφάσεις. Στοχεύουμε στην υλοποίηση συστημάτων που θα ενοποιήσουν το γραφείο με το πλοίο, ώστε τα δύο μέρη να λαμβάνουν γνώση των επιχειρησιακών καταστάσεων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο» δηλώνει στο NetFAX ο Νικόλαος Ρασσιάς, ICT Manager της Olympic Shipping & Management.

Η χρήση εφαρμογών που θα βοηθήσουν τα στελέχη στη λήψη αποφάσεων αναδεικνύοντας πιθανές ευκαιρίες ή ακόμη και απειλές εντός των αλληλοεπιδράσεων των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι επίσης ένα πυλώνας που θα εστιάσει η εταιρεία το νέο έτος, όπως και η προστασία των εταιρικών δεδομένων που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού. «Φυσικά διαδικασίες συμμόρφωσης στον κανονισμό GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του ανανεωμένου προτύπου TMSA 3 (Tanker Management and Self Assessment) αναφορικά με θέματα Cyber Security θα είναι περιοχές που θα μας απασχολήσουν αρκετά το πρώτο εξάμηνο του 2018» σημειώνει ο Ν. Ρασσιάς.

Τα ανωτέρω αποτελούν πρόκληση τόσο για τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και μια ευκαιρία για τον οργανισμό να επεκτείνει περαιτέρω την εφαρμογή τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές των δράσεων του. «Στόχος είναι να οδηγηθούμε σε ένα πληροφορικά διασυνδεδεμένο, αποτελεσματικό και αυτοματοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας. Άλλωστε οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθορίζουν ένα σύνολο λειτουργικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μιας ναυτιλιακής εταιρείας και τα συστήματα απαντώνται υπό διάφορες μορφές σε όλα τα τμήματα ενός σύγχρονου οργανισμού» καταλήγει ο Ν. Ρασσιάς.