Προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προς τους πολίτες με χρήση ΤΠΕ: e-ΕΚΑΒ».

Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά υποσυστήματα:

Υποσύστημα 1ο: Σύστημα Δρομολόγησης, Παρακολούθησης και Συντονισμού Οχημάτων ΕΚΑΒ. Το πρώτο υποσύστημα θα ολοκληρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα τις λειτουργίες συλλογής δεδομένων από οχήματα του ΕΚΑΒ μέσω του δικτύου 3G / GPRS, την επεξεργασία και την καταχώρησή των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία και κατάλληλα δομημένη βάση δεδομένων, την γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτες, την επεξεργασία και παραμετροποίηση των χαρτογραφικών δεδομένων καθώς και την παροχή κατάλληλων εργαλείων (Web Services) για την εκμετάλλευση των λειτουργιών της εφαρμογής από εφαρμογές τρίτων.

Υποσύστημα 2ο: Σύστημα μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων ιατρικής φύσης από τις κινητές μονάδες στα νοσοκομεία αναφοράς. Το δεύτερο υποσύστημα αφορά στη συγκέντρωση και μετάδοση των βιοϊατρικών και άλλων δεδομένων του ασθενή που εξυπηρετείται από το ΕΚΑΒ. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη συλλογή, ασύρματη μετάδοση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων πληροφοριών (κλινική εικόνα ασθενούς, σύντομο προσωπικό ιστορικό, εικόνα και ήχος) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το επείγον συμβάν με τον ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.459.684 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.