Στην ΤΡΙΑΣ κατακυρώθηκε, τελικά, διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή υπηρεσιών: «Λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης», κατόπιν αποδοχής της προσφυγής της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ΤΡΙΑΣ ήταν η μόνη εταιρεία που είχε καταθέσει προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η προσφορά της απορρίφθηκε με αποτέλεσμα η ΤΡΙΑΣ να κάνει ένσταση η οποία απορρίφθηκε επίσης. Στη συνέχεια κατέθεσε προσφυγή η οποία έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του. Το τίμημα της κατακύρωσης ανέρχεται σε 122.000 ευρώ περίπου.