Την CPI επέλεξε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με τίτλο: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Τ.Π. & Δ για 2 έτη», ύστερα από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Η CPI μειοδότησε στον επαναληπτικό αυτό διαγωνισμό – καθώς ο πρώτος είχε ματαιωθεί λόγω του ότι υπήρξε μόνο μια προσφορά – με οικονομική προσφορά του ποσού των 33.480 ευρώ. Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Cosmos Business Systems. Επιπλέον, σε άλλο διαγωνισμό του Ταμείου για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για 1 χρόνο του υλικού και του λειτουργικού λογισμικού συστήματος του κεντρικού Η/Υ του Ταμείου», κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες SDC και 01 Solutions Hellas. Ο διαγωνισμός αυτός είναι προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.