Το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάθεση στην Unisystems του έργου «Λήψη Υπηρεσιών Δημιουργίας Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Λογισμικού Διαχείρισης Τελών της ΕΚΧΑ Α.Ε.».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης λογισμικού προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σχετικά με τη διαχείριση του παγίου τέλους των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης (2008 και μετά), καθώς και στην προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία του λογισμικού.  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη λογισμικού για θέματα που σχετίζονται με το πάγιο τέλος των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης.

Πρόκειται για τον υπολογισμό του παγίου τέλους με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τη σύγκρισή του με τα τέλη που έχουν καταβληθεί, την εκκαθάριση αυτών και την αποστολή λογαριασμών στις τυχόν υπάρχουσες αποκλίσεις. Το σύστημα (ΣΤΕΚ) θα παρέχει τη δυνατότητα σε διαβαθμισμένους χρήστες να προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων και να έχουν πρόσβαση σε αναφορές (reports) για τα οικονομικά στοιχεία μεμονωμένων προσώπων, στο σύνολο ενός ΟΤΑ κ.λπ. Η ΕΚΧΑ έχει ήδη αναπτύξει σχετικές λειτουργικότητες, οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να επεκταθούν κατάλληλα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, θα διαρκέσει 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €124.948,00 (χωρίς ΦΠΑ).